Vitajte na stránkach Domova sociálnych služieb Hrabiny v Novej Bani.

Podmienky prijatia

Pri prijatí sa postupuje v súlade so zákonom NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. januára 2014.
Celý postup prijímania klientov do DSS je zhrnutý nasledovných do bodov:

• Vyplnenú Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu spolu s Lekárskym nálezom na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu zaslať na Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK).
• BBSK vydá rozhodnutie a posudok o odkázanosti na sociálnu službu.
• Rozhodnutie zaslať späť na BBSK so žiadosťou o správoplatnenie
• Poslať žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby spolu s povinnými prílohami na BBSK JUDr. Mgr. Silvii Lorencovej.
• Uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby s konkrétnym zariadením.

1. Je potrebné, aby záujemca alebo rodičia / zákonní zástupcovia, ktorí majú záujem umiestniť svoje dieťa do nášho zariadenia, požiadali o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu na príslušnom samosprávnom kraji. Tlačivá "Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu" (stiahnúť vo formáte PDF) a "Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu" (stiahnúť vo formáte PDF), si môžete priamo stiahnuť v tejto časti, alebo Vám ju poskytne sociálna pracovníčka v DSS.

Dôkladne vyplnenú Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu služby spolu s prílohami
- - potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o zdravotnom stave žiadateľa (Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu, prepúšťacia správa, odborné vyšetrenia)
- - posudok a právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu vydaný inou obcou alebo iným vyšším územným celkom, ak tento bol vydaný
- - právoplatné rozhodnutie o zbavení spôsobilosti na právne úkony, ak toto bolo vydané
- - posudok vydaný Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, ak tento bol vydaný
a obvodným lekárom vyplnené a potvrdené tlačivo Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu pošlite na adresu:
Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja
Oddelenie sociálnych služieb a zdravotníctva
Nám. SNP č. 23, 974 01 Banská Bystrica.

2. Na základe vyššie uvedených podkladov vydá BBSK „Rozhodnutie a Posudok o odkázanosti na sociálnu službu".

3. Keď Vám bude poštou doručené Rozhodnutie a Posudok o odkázanosti na sociálnu službu, pošlite to späť na BBSK spolu so žiadosťou o správoplatnenie.

4. Na základe vydaného rozhodnutia a posudku vyplní rodič alebo zákonný zástupca tlačivo "Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby" (stiahnúť vo formáte PDF), ktorú spolu s prílohami:
- právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu
- posudok o odkázanosti na sociálnu službu
pošlete na adresu:
Domov sociálnych služieb Hrabiny
Rekreačná 6393/60
96801 Nová Baňa

5. V prípade, ak sú splnené podmienky na prijatie do zariadenia a DSS má voľné miesto, sociálna pracovníčka zariadenia kontaktuje Vás, aby ste doručili nasledovné prílohy:
- potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny mesiac
- doklady o majetkových pomeroch /Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu/
- iné doklady, ktoré sú podkladom pre uzatvorenie zmluvy (napr. právoplatné rozhodnutie súdu o zbavení spôsobilosti na právne úkony)
Potom sa uzatvorí sa "Zmluva o poskytovaní sociálnej služby" so žiadateľom.
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby upravuje:
• predmet zmluvy,
• druh poskytovanej sociálnej služby,
• vecný rozsah a forma poskytovanej sociálnej služby,
• miesto poskytovania sociálnej služby,
• čas a deň začatia poskytovania sociálnej služby,
• úhrada, spôsob jej určenia a platenia,
• práva a povinnosti zúčastnených strán,
• skončenie poskytovania sociálnej služby,
• neprítomnosť v zariadení sociálnych služieb,
• záverečné ustanovenia.
Ak nie je voľné miesto, BBSK Vás bude písomne informovať o zaradení do poradovníka čakateľov.
Poradovník čakateľov pre DSS Hrabiny si môžete pozrieť na stránke BBSK -  klikni  TU