Vitajte na stránkach Domova sociálnych služieb Hrabiny v Novej Bani.

Špecializované oddelenia

V rámci nášho zariadenia máme zriadené oddelenie pre klientov s ťažkým mentálnym postihnutím a zdravotným postihnutím, ktorým je vývinová pervazívna porucha. Pracuje s nimi multidisciplinárny tím odborníkov, ktorý pri práci využíva základné pracovné postupy TEACCH program a náhradu verbálnej komunikácie - piktogramy.

S klientmi sa pracuje podľa vopred vypracovaných mesačných plánov práce a pre každého klienta je vypracovaný Individuálny plán rozvoja osobnosti.

Činnosť pracovného tímu je rozdelená na dva bloky:

Výchovno-vzdelávací blok je zameraný na:

- sebaobsluhu

- motoriku

- vedomosti

- sociálnu komunikáciu

- pracovné zručnosti.

Relaxačný blok je zameraný:

- hudobno-pohybové hry (muzikoterapia)

- výtvarná činnosť (arteterapia)

- relaxácia na polohovadlách a fitloptách

- práca s knihou (biblioterapia)

- tvorivá dramatika

- hippoterapia.