Vitajte na stránkach Domova sociálnych služieb Hrabiny v Novej Bani.

Snoezelen


Terapia Snoezelen
Snoezelen je multifunkčná metóda, ktorá sa realizuje vo veľmi príjemnom, špeciálne upravenom priestore pomocou svetelných, zvukových prvkov s prvkami pre hrubú a jemnú motoriku a podporu vestibulárneho aparátu. Cieľom je vyvolanie zmyslových pocitov ako aj stimulovanie zraku, sluchu a všetkých zmyslov k rovnováhe a zdraviu. Je určená prevažne osobám, deťom, pacientom s vývojovými poruchami, mentálnym, či telesným postihnutím, alebo viacnásobným postihnutím, taktiež pacientom s poruchou autistického centra, poruchami správania, učenia sa, psychickými poruchami, poškodením CNS, mozgu, pacientom s demenciou, a chronickými chorobami. Priestor je nádherne skomponovaný a hrou v ňom očaríte každé dieťa bez rozdielu.
Snoezelen priestor ponúka nové a veľmi príjemné zážitky, fyzické aj psychické uvoľnenie, zotavenie, harmonizáciu, energiu a pokoj zároveň, výber príjemných aktivít. Jednotlivé pomôcky vedú k aktivácii a pozitívnej stimulácii. Snoezelen poskytuje rozvoj zmyslového vnímania, zlepšenie schopnosti relaxácie a uvoľnenia sa, rozvoj poznávania, redukciu stresu, stereotypného správania, zvýšenie spontaneity. Naviac dochádza k rozšíreniu poznávania a skúseností o okolitom svete, vnímanie a prijímanie podnetov z okolia, zlepšeniu koncentrácie, socializácia, integrácie a sebarealizácie. Pobyt v snoezelen miestnosti zabezpečuje správny vývoj detí a zabezpečí skvalitnenie vestibulárneho aparátu. Deti si v ňom zvedavosťou trúfnu na veľa aktivít, ktoré by bežne neboli ochotné robiť.
Snoezelen (vyslovuj snuzelen) je jednou z novších koncepcií starostlivosti o jednotlivcov s rôznym druhom a stupňom postihnutia, či narušenia alebo ich vzájomnými kombináciami. Vznikla v sedemdesiatych rokoch v holandských zariadeniach pre osoby s ťažkým mentálnym postihnutím. Pojem je kombináciou dvoch holandských slov ,,snuffelen“ čo v preklade znamená čuchať a ,,doezelen“ čo znamená driemať. ,,Čuchať tu predstavuje prirodzenú potrebu človeka prostredníctvom zmyslov získavať informácie o okolitom svete. Jednoducho povedané – takú zdravú zvedavosť. Slovo driemať, naopak, znamená tlmiť časť z tých senzorických vzruchov, ktoré náš mozog pravidelne prijíma“ (Fudaly–Fudalyová, 2002, s. 32).
Snoezelen sa realizuje v špeciálne zariadenej senzomotorickej miestnosti, pomocou svetelných a zvukových prvkov, vôní a hudby.
Ciele Snoezelen
Cieľom môže byť samotná terapia alebo podpora kompetencií klienta. Ide o jednu z najradostnejších a najpríjemnejších terapií.
Ciele Snoezelen sa stanovujú na základe problémov konkrétneho klienta. Cieľom je len uvoľnenie, pohoda a spokojnosť, ako aj stimulácia zmyslového vnímania a podporovanie rozvoja osobnosti klienta. Podpora sa vzťahuje na oblasti: vnímanie, emocionalita, kognitívne procesy, komunikácia alebo motorika. Ďalšími cieľmi je napríklad redukcia stresu a stereotypného správania, zvýšenie spontaneity, motivácie, iniciatívy, zlepšenie vzťahu medzi pacientom a terapeutom/rodičom.
Snoezelen je koncepcia ktorá dnes slúži na relaxačné, vzdelávacie i terapeutické účely. Hlavným cieľom Snoezelen je zlepšenie kvality života a rozvoj osobnosti u ľudí s postihnutím.
Kedže Snoezelen sprostredkúva stimuláciu zmyslov bez nutnosti intelektuálneho chápania a bez požiadaviek na výkon je účinnou metódou aj u ľudí s ťažšou formou postihnutia, s poruchami senzorickej integrácie a výrazným komunikačným deficitom. Klienti aktívne i pasívne prežívajú nové podnety, čo vedie k rozširovaniu horizontu ich poznania a podpore ich sebauvedomovania, sebareflexii, ako i k zlepšeniu komunikácie a sociálnej interakcie.
Snoezelen pozitívne vplýva na:
porozumenie a zlepšenie individuálneho zmyslového vnímania,
rozvoj kognitívnych schopností a komunikácie,
rozvoj vnímania príčiny a následku, zlepšenie koncentrácie, zväčšenie motivácie a iniciatívy,
nadobudnutie nových a podpora existujúcich zručností,
pozitívny dopad na edukáciu a terapiu,
zlepšenie vzťahu medzi žiakom a terapeutom, zníženie agresivity, sebapoškodzovania a násilného správania,
zlepšenie schopnosti relaxácie a uvoľnenia,
redukcia stresu a stereotypného správania, zlepšenie sociálnej interakcie a integrácie
V Snoezelene sa prevádza rovnomenná terapia. Ide o multisenzorickú terapiu, prostredníctvom ktorej pôsobia na zmysly dieťaťa rôzne technické zariadenia a pomôcky. Cez zmysly sa organizmus stimuluje, či upokojuje.
Základným princípom Snoezelenu
je ,,niets moet alles mag“ – ,,nič sa nemusí, všetko je dovolené“. Osoba s postihnutím tu môže byť sama sebou a robiť čo chce. Ten, kto osobu s postihnutím sprevádza, musí sa celkom prispôsobiť jej predstavám a pravidlám, musí jej dovoliť viac, ako obyčajne (Hulsegge; Verheul, 1997).
Táto zásada súvisí s pôvodným zámerom Snoezelenu. Vzťahuje sa na slobodu pohybu a správania sa v miestnosti. Človek sa môže voľne pohybovať, všetko preskúmať a nechať pôsobiť. Tento prístup vychádzajúci z vyššie uvedeného princípu môžeme nazvať non direktívny prístup (Brehmer, 2003).
Časové rozpätie Snoezelenu
závisí od reakcií návštevníka. Ak klesá nadšenie z aktivít, je to signál pre sprievodcu. Tieto signály sú rôzne a mali by sme ich vedieť správne interpretovať.
Samotný názov „Snoezelen“ naznačuje, čo sa za Snoezelenom môže skrývať. Príjemná, nestresujúca atmosféra, pokojná hudba, zaujímavé svetelné objekty, optické efekty, príjemná vôňa a rôzne iné materiály. Spojením týchto faktorov sa vytvorí špecifické prostredie, ktoré sa odlišuje od bežného prostredia svojim celkovým zjavom a atmosférou. Pri pobyte v takto upravenom prostredí sa človeku ponúkajú zmyslové stimuly, zaujímavé a jednoduché zároveň, ktoré upokojujú, ale aj vzbudzujú zvedavosť a záujem a vyvolajú v človeku nezvyčajný, príjemný zážitok.