Vitajte na stránkach Domova sociálnych služieb Hrabiny v Novej Bani.

História

Ústav sociálnej starostlivosti Hrabiny Nová Baňa bol uvedený do prevádzky 1. septembra 1974 ako účelové zariadenie pre telesne postihnutú mládež s pridruženým mentálnym postihnutím. Špecifický bol tým, že takéto zariadenia sociálnych služieb, kde pri ústave je zriadená aj osobitná škola, existovali v rámci Slovenskej republiky iba tri.

Keďže zariadenie poskytovalo služby deťom vo veku 5-19 rokov a osobitnú školu ukončili v 15-17 roku veku, bolo 1. septembra 1986 zriadené odborné učilište pre telesne postihnutých pri Ústave sociálnej starostlivosti. Otvorili sa dva dvojročné odbory: výroba konfekcie so zameraním na šitie, poľnohospodárska výroba so zameraním na záhradníctvo - zelinár, kvetinár.

Po roku 1990 zmenou spoločenského systému začali vznikať nové zariadenia pre všetky druhy postihnutí. Vplyv mala aj tendencia integrácie postihnutej populácie do rodín a vytváranie zariadení rodinného typu. Prvým krokom k zahájeniu zmien od roku 1996 bolo zníženie kapacity zariadenia zo 151 miest na 140 miest. Zmenil sa aj organizačný poriadok zariadenia a to tým, že sa znížila hranica veku pri prijímaní do zariadenia na 3 roky a ukončenie pobytu sa predĺžilo z 19 na 26 rokov veku.

Nezávisle od osobitnej školy sa začal v ústave vykonávať zácvik ľudovoumeleckej výroby pre rôzne pracovné činnosti.

Krajský úrad v Banskej Bystrici podľa ustanovení zákona NR SR č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci zmenil názov organizácie na Domov sociálnych služieb a predmet jeho činnosti.

S účinnosťou od 1. marca 2003 stanovil Krajský úrad v Banskej Bystrici kapacitu domovu na 120 miest.

Od 1. mája 2004 prešla výchova mimo vyučovania na systém rodinných buniek, ktoré sa svojou činnosťou snažia nahrádzať rodinnú výchovu.


DSS Hrabiny spolufinancujú Bratislavský, Košický, Nitriansky, Trnavský a Trenčiansky samosprávny kraj.