História

Ústav sociálnej starostlivosti Hrabiny Nová Baňa bol uvedený do prevádzky 1. septembra 1974 ako účelové zariadenie pre telesne postihnutú mládež s pridruženým mentálnym postihnutím. Špecifický bol tým, že takéto zariadenia sociálnych služieb, kde pri ústave je zriadená aj osobitná škola, existovali v rámci Slovenskej republiky iba tri.

Keďže zariadenie poskytovalo služby deťom vo veku 5-19 rokov a osobitnú školu ukončili v 15-17 roku veku, bolo 1. septembra 1986 zriadené odborné učilište pre telesne postihnutých pri Ústave sociálnej starostlivosti. Otvorili sa dva dvojročné odbory: výroba konfekcie so zameraním na šitie, poľnohospodárska výroba so zameraním na záhradníctvo - zelinár, kvetinár.

Po roku 1990 zmenou spoločenského systému začali vznikať nové zariadenia pre všetky druhy postihnutí. Vplyv mala aj tendencia integrácie postihnutej populácie do rodín a vytváranie zariadení rodinného typu. Prvým krokom k zahájeniu zmien od roku 1996 bolo zníženie kapacity zariadenia zo 151 miest na 140 miest.

Zmenil sa aj organizačný poriadok zariadenia a to tým, že sa znížila hranica veku pri prijímaní do zariadenia na 3 roky a ukončenie pobytu sa predĺžilo z 19 na 26 rokov veku.

Nezávisle od osobitnej školy sa začal v ústave vykonávať zácvik ľudovoumeleckej výroby pre rôzne pracovné činnosti.

Krajský úrad v Banskej Bystrici podľa ustanovení zákona NR SR č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci zmenil názov organizácie na Domov sociálnych služieb a predmet jeho činnosti.
S účinnosťou od 1. marca 2003 stanovil Krajský úrad v Banskej Bystrici kapacitu domovu na 120 miest.

Od 1. mája 2004 prešla výchova mimo vyučovania na systém rodinných buniek, ktoré sa svojou činnosťou snažia nahrádzať rodinnú výchovu.