Poskytované služby

V Stredisku DD a DSS sa poskytujú sociálne služby fyzickým osobám, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby a zdravotne postihnutým občanom s duševnými poruchami, telesným postihnutím s poruchami pohybového a podporného aparátu a s kombinovaným postihnutím. 

BBSK ako zriaďovateľ zariadení sociálnych služieb stanovil kapacitu pre Stredisko DD a DSS:

Domov sociálnych služieb (celoročná pobytová forma), kapacita 5 miest

Zariadenie pre seniorov (celoročná pobytová forma), kapacita 15 miest

V zariadení pre seniorov (ZPS) sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách, alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

V ZPS sa

a) poskytujú odborné činnosti:

- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby

- sociálne poradenstvo

- sociálna rehabilitácia

b) zabezpečujú odborné činnosti:

- ošetrovateľská starostlivosť

c) poskytujú obslužné činnosti:

- ubytovanie

- stravovanie

- upratovanie

- pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva

- osobné vybavenie

d) zabezpečujú ďalšie činnosti:

- záujmová činnosť

e) utvárajú podmienky na ďalšie činnosti:

- úschova cenných vecí

V domove sociálnych služieb (DSS) sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách, alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách.

V DSS sa

a) poskytujú odborné činnosti:

- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby

- sociálne poradenstvo

- sociálna rehabilitácia

b) zabezpečujú odborné činnosti:

- rozvoj pracovných zručností

- ošetrovateľská starostlivosť

c) poskytujú obslužné činnosti:

- ubytovanie

- stravovanie

- upratovanie

- pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva

- osobné vybavenie

d) zabezpečujú ďalšie činnosti:

- záujmová činnosť

e) utvárajú podmienky na ďalšie činnosti:

- úschova cenných vecí