Postup pri prijímaní klientov

Postup pri prijímaní klientov do Strediska DD a DSS Nová Baňa je v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, Všeobecne záväzným nariadením Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) č. 41/2019 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o platení úhrad v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK a Smernicou č. 005/2018/OSSZ Postup prijímania a predvolávania občanov do zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK a o postupe zabezpečenia poskytovania sociálnej služby v zariadeniach mimo zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK.


1. POSUDZOVANIE ODKÁZANOSTI NA SOCIÁLNU SLUŽBU

Konanie o odkázanosti na sociálnu službu sa začína na základe písomnej žiadosti občana. Občan resp. zákonný zástupca vyplní „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ a spolu s „Lekárskym nálezom na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu“ (ktorú vyplní obvodný lekár občana) odošle:

a) Vyššiemu územnému celku v ktorom má občan trvalý pobyt ( v prípade, že má záujem o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v domove sociálnych služieb),

alebo

b) príslušnej obci/mestu v ktorej má občan trvalý pobyt ( v prípade, že má záujem o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov).

Vyšší územný celok alebo obec/mesto občana kontaktuje a vykoná sociálny a zdravotný prieskum. Následne vyhotoví „Posudok o odkázanosti na sociálnu službu“ a „Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu“.

Vydaním posudku o odkázanosti na sociálnu službu a nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu vzniká nárok občana na poskytovanie sociálnej služby.


2. PRIJÍMANIE OBČANA DO STREDISKA DD A DSS NOVÁ BAŇA

Občan resp. zákonný zástupca vypíše „Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby“, ktorú doručí do zariadenia sociálnych služieb. Žiadosť musí byť označená originálom podpisu v origináli alebo v úradne overenej kópii.

Súčasťou žiadosti sú povinné prílohy a to právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu a posudok o odkázanosti občana na sociálnu službu. Prílohy sa predkladajú v kópii, originál sa nevyžaduje.

V prípade, ak je v zariadení Stredisko DD a DSS Nová Baňa vhodné voľné miesto, a žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby obsahuje všetky predpísané náležitosti a prílohy, uzatvorí zariadenie s občanom „Zmluvu o poskytovaní sociálnej služby“.

Vhodné miesto pre občana je také miesto, ktoré zodpovedá špecifickým podmienkam zariadenia vzhľadom k pohlaviu a zdravotnému stavu občana. Pohlavie občana vstupuje ako faktor vhodnosti v prípade dvojlôžkovej izby.
V prípade, ak v zariadení nie je vhodné voľné miesto, žiadosť občana o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby sa zaradí do poradovníka čakateľov.

Priebežná aktualizácia poradovníka sa vykonáva denne. Poradovník sa vedie v elektronickej forme a je zverejnený na našej webovej stránke v sekcií Poradovník a webovom sídle www.bbsk.sk.

Ak sa uvoľnilo pre daného žiadateľa vhodné miesto v časovej postupnosti, v akej bol žiadateľ do poradovníka zaradený, vyzveme žiadateľa na vyjadrenie sa k uzatvoreniu zmluvy o poskytovaní sociálnej služby a nástup do zariadenia.


3. UZATVORENIE ZMLUVY O POSKYTOVANÍ SOCIÁLNEJ SLUŽBY  

Ak vyzvaný žiadateľ oznámi súhlasné stanovisko k nástupu do zariadenia, vedúca strediska doručí občanovi predvolávací list v ktorom uvedie dohodnutý termín nástupu do zariadenia. Pri nástupe je potrebné predložiť:

 1. platný občiansky preukaz,
 2. preukaz poistenca zdravotnej poisťovne,
 3. preukaz ZŤP (ak ste jeho držiteľom),
 4. zoznam liekov s presným rozpisom ich užívania od obvodného lekára, vrátane informácie o všetkých odborných ošetrujúcich lekároch,
 5. lieky na 1 mesiac,
 6. potvrdenie o bezinfekčnosti nie staršie ako 3 dni,
 7. v prípade, že sa nedokážete podpísať, je potrebné predložiť lekárske potvrdenie dokumentujúce toto zdravotné postihnutie. V prípade, ak ste poverili Vašim zastupovaním inú osobu, je potrené predložiť úradne overené splnomocnenie (resp. generálnu plnú moc),
 8. v prípade, že ste zbavený spôsobilosti alebo je Vaša spôsobilosť na právne úkony obmedzená,  prosíme predložiť uznesenie o zbavení spôsobilosti na právne úkony z okresného súdu a listinu o ustanovení opatrovníka,
 9. aktuálne rozhodnutie Sociálnej poisťovne o výške dôchodku alebo iný doklad preukazujúci Váš príjem,
 10. potvrdenie ÚPSVaR o poberaní dávok a príspevkov (ak ste ich poberateľom),
 11. vyhlásenie o majetkových pomeroch s úradne overeným podpisom.

Zároveň je potrebné priniesť :

 1. osobné šatstvo a obuv na jednotlivé ročné obdobia v interiéri a exteriéri, nezabudnite druh a množstvo ošatenia prispôsobiť aj svojmu zdravotnému stavu (napr. pri inkontinencii) a viditeľne ho označiť svojim menom,
 2. hygienické potreby (toaletné potreby – toaletný papier, mydlo, šampón, uteráky, osušky, potreby na čistenie zubov/zubných náhrad ap.) a ďalšie zdravotnícke potreby (inkontinenčné pomôcky na 1 mesiac – napr. plienky, týždenný dávkovač na lieky, barly, korzety ap.),
 3. drobné predmety osobnej potreby (napr. príbor, hrnček, dózu na potraviny ap.), resp. obľúbené predmety (fotografie, vankúšik, deku, obraz, kvet ap.).

Všetky tlačivá nájdete v sekcií tlačivá, alebo si ich môžete prevziať osobne v zariadení.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte vedúcu strediska Mgr. Alexandru Krumlovskú: osobne v zariadení, telefonicky na tel. číslach: 0917 128 907, 045/685 70 39, alebo e-mailom socialnedd@gmail.com.