Systém manažérstva kvality

DSS Hrabiny Nová Baňa v záujme plnenia požiadaviek klientov, legislatívnych požiadaviek a trvalého zlepšovania spokojnosti prijímateľov sociálnych služieb zaviedlo v roku 2009 systém manažérstva kvality zodpovedajúci požiadavkám normy EN ISO 9001:2008/STN EN ISO 9001:2009.

Predmetom systému manažérstva kvality je poskytovanie služieb sociálnej starostlivosti, ktorým prijímateľom  je fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím alebo  fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby formou ambulantnej sociálnej služby, týždennej alebo celoročnej a od roku 2011 aj seniorom s duševnými poruchami celoročnou formou pobytu.

Cieľom zavedeného systému je:

- systematické a koordinované  vedenie a  udržiavanie riadenej dokumentácie používaných pracovných postupov, metód a procesov nášho zariadenia,

-  zabezpečenie čo najvyššej možnej miery kvality poskytovania sociálnych služieb v súlade s čo najväčšou možnou mierou spokojnosti prijímateľov sociálnych služieb nášho zariadenia,

- eliminácia miery nespokojnosti s poskytovanými sociálnymi službami,

- motivácia zamestnancov nášho zariadenia ku kvalitným, profesionálnym pracovným výkonom v súlade s aktuálnymi, modernými trendmi v rámci pracovných postupov pri práci s klientmi nášho zariadenia,

- preukázanie profesionálneho vzťahu a postoja vo vzťahu ku kvalite a systémovej práci pri poskytovaní sociálnych služieb klientom nášho zariadenia,

- zvyšovanie komunikačnej úrovne v internom prostredí organizácie a v styku s prijímateľmi sociálnej služby a dodávateľmi,

- eliminácia vznikajúcich chýb a nedostatkov a ich okamžité odstránenie, prevencia pred chybami,

- zavedenie metód, postupov na zber a analýzu údajov, nástrojov na zlepšovanie našej organizácie pri poskytovaní sociálnych služieb vo vzťahu ku kvalite.

V rámci vízie skvalitňovania a profesionality poskytovania sociálnych služieb pre našich klientov plánujeme v blízkej budúcnosti zaviesť model CAF ako komplexný systém hodnotenia kvality poskytovania sociálnych služieb poskytovanými našom zariadením.

Model CAF je medzinárodne uznávaný nástroj na samohodnotenie špecificky určený pre organizácie verejnej správy. Hlavným cieľom CAF je , aby sa tieto organizácie zamerali na rozvíjanie kvality, zvyšovanie efektívnosti, vlastnej výkonnosti, aby sa zameriavali na riešenie svojich úloh v prospech zákazníka.

Zriaďovateľ BBSK nás zaradil do projektu implementácie normy STN EN ISO 9001:2008. V novembri 2008 sme začali s cieleným popisom procesov v zariadení a pripravovali sa na externý audit.V máji 2009 sme úspešne získali certifikát.


Certifikát