Úhrada za poskytovanú SS

Sociálna pracovníčka vypočíta klientovi úhradu za poskytované sociálne služby v súlade s ustanoveniami zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, zákona 125/1998 Z.z. o životnom minime a Všeobecne záväzného nariadenia BBSK č. 49/2023 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o platení úhrad v zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK (úplné znenie) v platnosti od 1.7.2023

Pri stanovení výšky úhrady je rozhodujúca výška príjmu a majetku prijímateľa a osôb, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú a spoločne započítavajú s príjmom prijímateľa. Úhrada za poskytované služby môže byť stanovená v plnej výške, čiastočnej výške, alebo sa neurčí.

V DSS sa platí úhrada za odborné činnosti (pomoc pri odkázanosti, ), obslužné činnosti (stravovanie, ubytovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva) a ďalšie činnosti (záujmová činnosť). Výška úhrady za stravovanie sa určuje podľa jeho veku, od ktorého závisí výška stravnej jednotky. Výška úhrady za pomoc pri odkázanosti na sociálnu službu sa určuje na základe stupňa odkázanosti, ktorý je uvedený v posudku o odkázanosti na sociálnu službu vydaný príslušným VÚC. Výška úhrady za bývanie sa určuje ako súčin dennej sadzby úhrady za užívanie 1m2 podlahovej plochy a veľkosti podlahovej plochy príslušenstva obytnej miestnosti, ktoré dieťa používa.

Sociálna pracovníčka vedie stav konta každého klienta (preplatky, nedoplatky).