Vitajte na stránkach Domova sociálnych služieb Hrabiny v Novej Bani.

O nás

Domov sociálnych služieb Hrabiny, Nová Baňa je zriadený Banskobystrickým samosprávnym krajom ako rozpočtová organizácia. 

Kapacita zariadenia je 128 miest z toho:
Domov sociálnych služieb - týždenná forma= 36 miest
Domov sociálnych služieb – celoročná forma = 38 miest
Domov sociálnych služieb - ambulantná forma = 17 miest
Špecializované zariadenie – týždenná forma = 7 miest
Špecializované zariadenie – celoročná forma = 16 miesta
Špecializované zariadenie – ambulantná forma = 3 miesta
Zariadenie podporovaného bývania – pobytová forma = 4 miesta
Rehabilitačné stredisko – ambulantná forma = 7 miest

V Domove sociálnych služieb sa poskytujú sociálne služby svojim klientom, t.j. zdravotne postihnutým deťom, mládeži a dospelým s mentálnym alebo kombinovaným postihnutím vo veku od 3 do 35 rokov ambulantnou, týždennou a celoročnou formou pobytu a zdravotne postihnutým dospelým do dovŕšenia dôchodkového veku s mentálnym alebo kombinovaným postihnutím ambulantnou formou pobytu.

V domove sociálnych služieb sa
a) Poskytuje
1. Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
2. Sociálne poradenstvo
3. Sociálna rehabilitácia
4. Ubytovanie
5. Stravovanie
6. Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
7. Osobné vybavenie
b) Zabezpečuje
1. Pracovná terapia
2. Záujmová činnosť
c) Utvárajú sa podmienky na
1. Vzdelávanie
2. Úschovu cenných vecí

Ak sa v domove sociálnych služieb poskytuje sociálna služba deťom, poskytuje sa im výchova.
V špecializovanom zariadení poskytujeme sociálne služby zdravotne postihnutým deťom a mládeži vo veku od 3 do 35 rokov, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V. podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a má zdravotné postihnutie, ktorým je pervazívna vývinová porucha ambulantnou, týždennou a celoročnou formou pobytu.

V špecializovanom zariadení sa
a) Poskytuje
1. Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
2. Sociálne poradenstvo
3. Sociálna rehabilitácia
4. Ubytovanie
5. Stravovanie
6. Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
7. Osobné vybavenie
b) Zabezpečuje
1. Pracovná terapia
2. Záujmová činnosť
c) Utvárajú podmienky na
1. Vzdelávanie
2. Úschova cenných vecí

V podporovanom bývaní sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe od 16. roku veku do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a na dohľad, pod ktorým je schopná viesť samostatný život. Ak fyzická osoba dovŕši dôchodkový vek počas poskytovania sociálnej služby v zariadení podporovaného bývania, táto služba sa jej poskytuje aj naďalej.

Dohľad na účely poskytovania sociálnej služby v zariadení podporovaného bývania je usmerňovanie a monitorovanie fyzickej osoby uvedenej v odseku 1 pri zabezpečovaní sebaobslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť v rámci zariadenia a základných sociálnych aktivít podľa prílohy č. 4. Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.
Rozsah dohľadu poskytovania v zariadení podporovaného bývania sa určuje v hodinách alebo súhrnom úkonov, pri ktorých fyzická osoba potrebuje dohľad.

V zariadení podporovaného bývania sa okrem dohľadu
a) Poskytuje
1. Ubytovanie
2. Sociálne poradenstvo
3. Pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov
b) Utvárajú podmienky na prípravu stravy
c) Vykonáva sociálna rehabilitácia

V rehabilitačnom stredisku poskytujeme sociálne služby zdravotne postihnutým deťom, mládeži a dospelým s mentálnym alebo kombinovaným postihnutím vo veku od 3 do dovŕšenia dôchodkového veku, ktorí sú odkázaní na pomoci nej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách ambulantnou a celoročnou formou pobytu.

V rehabilitačnom stredisku sa poskytuje
a) Sociálna rehabilitácia
b) Sociálne poradenstvo
c) Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
d) Ubytovanie
e) Stravovanie
f) Pranie, upratovanie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva

Zodpovedný zástupca za internetovú stránku DSS Hrabiny : Patrik Chudánik

DSS Hrabiny spolufinancujú Bratislavský, Košický, Nitriansky, Trnavský, Žilinský a Trenčiansky samosprávny kraj.